biuro@inzynier.wroclaw.pl

tel.

71 725 55 32

668 025 728

Marciniak i Synowie

Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.

50-437 Wrocław ul. Kościuszki 168/7

Zarząd:
Rafał Marciniak, Tomasz Marciniak

KRS: 0000367898
NIP: 8992704888
REGON: 021376714

Obiekty budowlane

KONTROLE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) nakłada na właścicielu lub zarządców budynków i innych obiektów budowlanych szereg obowiązków związanych z ich eksplotacją. Jednym z nich zgodnie z art. 62 Ustawy jest przeprowadzania corocznych kontroli okresowych stanu technicznego , a w niektórych przypadkach 2 razy w roku (w maju i listopadzie).

Obowiązek kontroli elementów budynku i budowli nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego oraz obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną (uzupełniających zabudowę zagrodową), obiektów piętrzących wodę poniżej 1 m, obiektów czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych.

Nadzór budowlany na podstawie art. 93 Prawa budowlanego ma prawo nałożyć karę grzywny na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, który nie spełnia obowiązku poddawania obiektów kontrolom okresowym lub nie przechowuje dokumentów związanych z obiektem albo nie prowadzi książki obiektu budowlanego. Właściciele lub zarządcy nie spełniający obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkujący obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewniający bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego mogą zostać ukarani grzywną nie niższą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do roku.

TERMINY OBOWIĄZKOWYCH KONTROLI OKRESOWYCH  OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)

I. Budynki o powierzchni zabudowy do 2000 m 2

Lp

Rodzaj przeglądu

Podstawa prawna

Częstotliwość

1

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Art. 62. ust. 1 pkt. 1a

Raz w roku

2

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Art. 62. ust. 1 pkt. 1b

Raz w roku

3

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych.

Art. 62. ust. 1 pkt. 1c

Raz w roku

4

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Art. 62. ust. 1 pkt. 1c

Raz w roku

II. Budynki o powierzchni  zabudowy do 2000 m 2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2

Lp

Rodzaj przeglądu

Podstawa prawna

Częstotliwość

1

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Art. 62. ust. 1 pkt. 3

Dwa razy w roku ( do 31 maja i 30 listopada)

2

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

3

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych.

4

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

WAŻNA UWAGA! Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli obiektu.

III. Budynki bez względu na wielkość  powierzchni zabudowy

Lp

Rodzaj przeglądu

Podstawa prawna

Częstotliwość

1

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Art. 62. ust.1 pkt. 2

Raz na 5 lat

2

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Art. 62. ust.1 pkt. 2

Raz na 5 lat

3

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW

Art. 62. ust. 1 pkt. 5a

Raz na 2 lata

4

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem.

Art. 62. ust. 1 pkt. 5a

Raz na 4 lata

5

Kontrola okresowa polegająca na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Art. 62. ust. 1 pkt. 6

Raz na 5 lat


6

Kontrola sprawdzenia stanu bezpiecznego użytkowania obiektu każdo-razowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływu-jących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpo-średnie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagroże-nie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Art. 62. ust. 1 pkt. 4

W przypadku wystąpienia takich uszkodzeń


Zgodnie z art 64 USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku lub obiektu budowlanego, Książkę Obiektu Budowlanego (KOB), stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Wzór i spsoób prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134)

W zakładce DOKUMENTY do pobrania wzór Książki Obiektu Budowlanego wraz z przykładem poprawnego jej wypełnienia. Można tam równiez znależć inne przydatne dokumenty.