biuro@inzynier.wroclaw.pl

tel.

71 725 55 32

668 025 728

Marciniak i Synowie

Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.

50-437 Wrocław ul. Kościuszki 168/7

Zarząd:
Rafał Marciniak, Tomasz Marciniak

KRS: 0000367898
NIP: 8992704888
REGON: 021376714

Place zabaw

KONTROLE PLACÓW ZABAW

   Duża ilość wypadków w ostatnich latach spowodowała, że świadomość zarządców (gospodarzy placów zabaw) jest coraz większa i wymagają oni od dostawców urządzeń certyfikatów bezpieczeństwa. Wymóg ten coraz częściej jest stawiany w przypadku organizowania przetargów, konkursów itp.; tj. potwierdzenia przez "trzecią", niezależną stronę jaką jest Jednostka Certyfikująca, że wyrób spełnia wymagania norm przewidzianych w tym zakresie oraz jest dobrej jakości, powtarzalny.
     W przypadku placówek oświatowych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003r., poz.69), nakłada na dyrektorów obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkołach i innych placówkach edukacyjnych. W § 9 ust. 2 i 3 istnieje wymóg nabywania i stosowania przez szkoły i placówki wyrobów jedynie, jeżeli dostawca przedstawi, że posiadają one aktualne certyfikaty zgodności spełniające wymagania bezpieczeństwa, wydane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji /PCA/ jednostki certyfikujące wyroby.
     Procedura certyfikacji wyraźnie zakłada nadzór nad posiadaczami certyfikatów poprzez kontrolę urządzeń w warunkach użytkowania lub badanie wyrobu z handlu. Można tu mówić o kontroli wyrywkowej wyrobów, które otrzymały certyfikat.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw, zasady ich budowy i montażu określają następujące Polskie Normy:
-PN-EN 1176-1:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpie-czeństwa i metody badań.
-PN-EN 1176-2:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
-PN-EN 1176-3:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
-PN-EN 1176-4:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.
-PN-EN 1176-5:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.
-PN-EN 1176-6:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
-PN-EN 1176-7:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
-PN-EN 1176-10:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.
-PN-EN 1176-11:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych.
-PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Norma PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji dotyczy eksploatacji urządzeń, więc nie może być realizowana w momencie ich nabywania. A zatem spełnienie wymogu odpowiedniego zainstalowania i wdrożenia systemu nadzoru nad eksploatacją przez Właściciela lub Zarządcę placu zabaw jest przedłużonym działaniem obowiązku certyfikacjiwyposażenia.
Norma dość precyzyjnie określa minimalne wymagania stawiane takiemu nadzorowi, który uznaje się za rozsądnie wystarczający.
1. Plac ma być oznakowany informacją, kto jest jego właścicielem i za niego odpowiada.
2. Mają być zebrane dowody poprawności zainstalowanych tam urządzeń.
3. Właściciel (sprawujący nadzór) ma ustalić harmonogram i zakres regularnych kontroli, wyznaczyć do tego osobę, oraz określić sposób potwierdzania ich wykonania.
4. Właściciel ma ustalić harmonogram i zakres wykonywania regularnych zabiegów konserwacyjnych, wyznaczyć do tego osobę, oraz określić sposób potwierdzania ich wykonania.
5. Mają być ustalone procedury udzielania pomocy na wypadek zagrożeń i co najważniejsze mają być łatwo dostępne dla użytkowników.
6. Właściciel (sprawujący nadzór) ma co njmniej raz do roku dokonać oceny skuteczności działania systemu dokonać ewentualnych korekt.

W oparciu o wymagania normy  PN-EN 1176 stworzyliśmy autorski system nadzoru bezpieczeństwa placu zabaw - KSIĄZKA PLACU ZABAW (KPZ) - niezbędny zestaw dokumentów zgodny z częścią 7 normy PN-EN 1176:2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji pozwalający na sprawne zarządzanie placem zabaw, identyfikację zagrożeń, uwzględniający również zalecane procedury kontrolne.

W zakładce KSIĄZKA PLACU ZABAW (KPZ) znajduje sie opis procedur związanych z kontrolą i bezpieczna eksploatacja placów zabaw

Praktyka wykazała, że w ponad 90% skontrolowanych placach zabaw występują nieprawidłowości, mające niejdnokrotnie istotny wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

Najczęściej występujące nieprawidłowości na placach zabaw mające wpływ na bezpieczeństwo dzieci:

Prezentowane fotografie  wykonano podczas kontroli wrocławskich placów zabaw, w większości których nie było prawidłowych kontroli stanu bezpieczeństwa.

Zły stan nawierzchni placów (lokalne wgłębienia i pęknięcia, wystające korzenie i elementy po zdemontowanych urządzeniach itp.);
Zastosowanie niewłaściwych nawierzchni i ich grubości w minimalnej strefie upadku;
Zbyt mała odległość między urządzeniami oraz ławkami i ogrodzeniem;
Zbyt płytkie zagłębienie fundamentów pod urządzeniami;
Zbyt mała wielkość powierzchni strefy upadku pod urządzeniem o wysokości ponad 1 m;
Niewystarczająca stabilność urządzeń spowodowana m.in. niedokręceniem lub poluzowaniem się śrub kotwiących albo błędami w wykonaniu fundamentów;
Ostre krawędzie, zadziory i gwoździe wystające z drewnianych lub stalowych urządzeń;
Brak zabezpieczeń śrub i innych łączników scalających elementy urządzeń;
Nieprawidłowe odległości między szczeblinami w drabinkach lub ich brak;
Występujące niebezpieczne punkty zmiażdżenia, nie zaślepione otwory rur;
Nieprawidłowe, stwarzające niejednokrotnie bardzo duże zagrożenie wykonywanie napraw czy modernizacji urządzeń;
Zaniżona wytrzymałość osłon, balustrad i szczeblin drabin;
Skorodowane łańcuchy siedzisk huśtawek oraz inne elementy stalowe urządzeń;
Spróchniałe lub przegniłe elementy drewniane z powodu braku bieżącej konserwacji;
Braki w uszkodzonych siedziskach na ławkach, karuzelach i na cokołach piaskownic;
Ruchome drążki służące do chwytania;
Uszkodzone ślizgi zjeżdżalni - przetarcia laminatu, szczeliny pomiędzy burtami bocznymi a powierzchnią ślizgu;
Zbyt twarde siedziska huśtawek z ostrymi krawędziami, wiszące na sztywnych prętach;
Brak elementów hamujących ruch huśtawki wagowej tzw. ważki;
Otwory konstrukcyjne urządzeń stwarzające niebezpieczeństwo zakleszczeń części ciała;
Niebezpieczne, nierówne chodniki i nawierzchnie w wejściach na plac zabaw;
Występujące ostre krawędzie w ogrodzeniach;
Brak właściwej pielęgnacji drzew (nieusuwanie gałęzi uschniętych i zbyt nisko rosnących).