biuro@inzynier.wroclaw.pl

tel.

71 725 55 32

668 025 728

Marciniak i Synowie

Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.

50-437 Wrocław ul. Kościuszki 168/7

Zarząd:
Rafał Marciniak, Tomasz Marciniak

KRS: 0000367898
NIP: 8992704888
REGON: 021376714

Sniegomierz

ŚNIEGOMIERZ

ŚNIEGOMIERZ to urządzenie do wyznaczania obciążenia śniegiem połaci dachowych. Obciążenie dachu śniegiem podawane jest wprost w kg/m2. Prosta i niezawodna konstrukcja pozwala w łatwy i szybki sposób oszacować ilość śniegu zalegającego na powierzchni dachu. Śniegomierz to najprostszy sposób, aby zadbać o bezpieczeństwo dachu.

ŚNIEGOMIERZ został stworzony przez inżynierską firmę NeoStrain zajmującą się tworzeniem, instalacją oraz obsługą techniczną zaawansowanych systemów monitorowania konstrukcji pod kątem ich bezpieczeństwa (SHM - Structure Health Monitoring).

Śnieg jest oddziaływaniem, które dla znacznej liczby obiektów budowlanych, szczególnie wielkopowierzchniowych (przede wszystkim o konstrukcji stalowej), stanowi główne obciążenie. Oddziaływanie to jest tzw. obciążeniem klimatycznym, zatem mało przewidywalnym.

Podstawowym problemem związanym z wyznaczeniem obciążenia konstrukcji dachu zalegającym śniegiem jest określenie jego ciężaru na każdym metrze kwadratowym połaci dachowej.

Ciężar objętościowy śniegu zmienia się w czasie na skutek zmian temperaturowych, wilgotności powietrza oraz oczywiście opadów (np. deszczu podczas odwilży) i zależy od zawartości w nim wody. Zmianę tę zobrazowano na poniższym rysunku.

Sam pomiar grubości pokrywy śnieżnej w żaden sposób nie odpowiada na pytanie jaka jest wartość oddziaływania śniegu na powierzchnię przekrycia dachowego.

Problem ten rozwiązuje zestaw do oznaczania obciążenia połaci dachowej “Śniegomerz”. Odpowiednio wyskalowana podziałka urządzenia powoduje, że obciążenie śniegiem podawane jest wprost w kg/1m2 powierzchni dachu, co umożliwia porównanie wyniku z danymi zawartymi w projekcie budowlanym konstrukcji obiektu lub/i projekcie odśnieżania jego dachu oraz podjęcie decyzji o konieczności usunięcia śniegu z dachu.

Zestaw ŚNIEGOMIERZ zawiera:
- urządzenie odczytowe
- zasobnik do pobierania próbek
- łopatkę do śniegu
- dziennik pomiarów z instrukcją obsługi
- aplikację do gromadzenia danych i generowania raportów
- torbę do przenoszenia zestawu

Dane techniczne:
Skala odczytowa [kg]:

zakres pomiarowy 4[kg], działka 0,025 [kg], dokładność +/- : 0,025 [kg]
Skala odczytowa[kg/m2]:
zakres pomiarowy 120[kg/m2], działka 1 [kg/m2], dokładność +/-: 2 [kg/m2]
Masa:
Masa zasobnika 0,5[kg],
masa łopatki 0,4 [kg],
masa urządzenia odczytowego 0,85 [kg],
masa zestawu 1,75 [kg]

Metodologia prowadzenia pomiarów

Pomiar należy rozpocząć od wytarowania urządzenia. Po zawieszeniu zasobnika na urządzeniu odczytowym należy ustawić wskazanie na zero. Po wyzerowaniu urządzenia można przystąpić do pomiaru ciężaru śniegu.

1) Zasobnik do pobierania próbek należy wcisnąć oburącz w pokrywę śnieżną aż do podłoża.

2) Następnie należy wyjąć  zasobnik wraz z  całą wyciętą próbką śniegu i odwrócić tak, aby śnieg wsypał się do wnętrza zasobnika. Aby śnieg nie wysypywał się z zasobnika należy, przed obróceniem zasobnika, wsunąć pod niego łopatkę .  Łopatka zapobiegnie wypadnięciu próbki śniegu w czasie podnoszenia i obracania zasobnika

3) Zasobnik z pobraną próbką śniegu należy zawiesić na urządzeniu odczytowym i odczytać wartość obciążenia śniegiem w odniesieniu do 1m2 powierzchni dachu. Równocześnie możliwe jest odczytanie masy pobranej próbki w kg.

UWAGA!
Pojedynczy pomiar nie odzwierciedla ilości zalegającego śniegu na całej połaci dachowej. Obciążenie to może się zmieniać w zależności od części dachu(wpływ attyk, kalenicy, urządzeń technicznych znajdujących się na dachu, przylegających i sąsiednich obiektów). W celu określenia obciążenia śniegiem przekrycia dachowego, należy wykonać pomiary w kilku miejscach. Ilość oraz rozmieszczenie miejsc pomiarowych powinno być  określone w Projekcie odśnieżania dachu. Projekt odśnieżania dachu nie jest częścią zestawu Śniegomierz.

4. Oczyszczenie śniegomierza
Przed przystąpieniem do kolejnego pomiaru należy starannie oczyścić zasobnik ze śniegu. Po zakończeniu pomiarów należy oczyścić wszystkie elementy śniegomierza i pozostawić w przewiewnym miejscu do wyschnięcia. Wysuszony Śniegomierz spakować do torby.

5. Odśnieżanie dachu
Decyzję o konieczności odśnieżania powinna podjąć osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo obiektu (najlepiej posiadająca stosowne uprawnienia budowlane), na podstawie przeprowadzonych pomiarów, oceny rozkładu obciążenia na połaci dachowej oraz oceny stanu technicznego obiektu.

Aplikacja Śniegomierz – Pomiary i Raportowanie

Aplikacja przeznaczona jest do zarządzania procesem pomiaru (przypominanie o pomiarach), gromadzeniem danych pomiarowych oraz generowania raportów z obciążenia obiektu śniegiem.