biuro@inzynier.wroclaw.pl

tel.

71 725 55 32

668 025 728

Marciniak i Synowie

Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.

50-437 Wrocław ul. Kościuszki 168/7

Zarząd:
Rafał Marciniak, Tomasz Marciniak

KRS: 0000367898
NIP: 8992704888
REGON: 021376714

KPZ

KSIĄŻKA PLACU ZABAW

Niezbędny zestaw dokumentów zgodny z częścią 7 normy PN-EN 1176:2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji pozwalający na sprawne zarządzanie placem zabaw, identyfikację zagrożeń, uwzględniający również zalecane przez normę procedury kontrolne.

ZAŁOŻENIE KSIĄZKI PLACU ZABAW

ZAKUP  I MONTAŻ URZĄDZENIA

KONTROLA REGULARNA

KONTROLA FUNKCJONALNA

KONTROLA PODSTAWOWA

EKSPLOATACJA PLACU ZABAW

Ustalenie planu kontroli:
  -regularnych wykonywanych co najmniej raz w tygodniu,
  -funkcjonalnych przeprowadzanych w okresach od 1do 3 miesięcy,
  -podstawowych określających stan bezpieczeństwa co najmniej raz w roku

Ustalenie harmonogramu konserwacji: określenie częstotliwości wykonywania konserwacji urządzeń i nawierzchni, rodzaju stosowanych materiałów, itp.

Założenie kart identyfikacyjnych urządzeń – zbiór wszelkich informacji o urządzeniu: dane o certyfikacie i gwarancji, informacje o przeprowadzanych czynnościach konserwacyjnych, naprawach lub modernizacjach.

Weryfikacja poprawności dokumentacji dostarczonej przez Producenta – certyfikat, karty techniczne, gwarancja, instrukcje eksploatacji i konserwacji.
Ocena zgodności dostarczonego urządzenia z normami PN-EN 1176:2009
Ocena poprawności montażu urządzenia
fundamentowanie, zachowanie odpowiednich przestrzeni bezpiecznych, prawidłowość zmontowania poszcególnych elementów urządzenia

Częstotliwość wykonywania kontroli: co namniej 1 raz na tydzień.
Dokument odniesienia: protokół kontroli regularnej.
Cel wykonywania kontroli regularnej: stwierdzenie zagrożeń, które mogą być wynikiem wan-dalizmu, zużycia, warunków pogodowych (np. pęknięte lub brakujące części, obluzowane zamocowania elementów, itp.), zanieczyszczenia terenu (np. potłuczone butelki, itp.), odsłonięcie fundamentów, itp.
Wykonawca kontroli: osoba posiadająca ogólną wiedzę techniczną, np. konserwator, inspektor BHP lub osoba przeszkolona przez odpowiednią jednostkę zajmującą się bezpieczeństwem placów zabaw.

Częstotliwość wykonywania kontroli: 3 razy w roku (nie rzadziej niż co3 miesiące).
Dokument odniesienia: protokół kontroli funkcjonalnej.
Cel wykonywania kontroli funkcjonalnej: sprawdzenie stateczności, kompletności oraz stopnia zużycia elementów urządzeń, określenie stanu nawierzchni, innych elementów placu zabaw , np. ławki, kosze na śmieci ogrodzenie, itp.
Wykonawca kontroli: osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje (np. uprawnienia budowlane, przedszkolona przez odpowiednia jednostkę zajmującą sie bezpieczeństwem placów zabaw).

Częstotliwość wykonywania kontroli: raz w roku.
Dokument odniesienia: protokół kontroli podstawowej.
Cel wykonywania kontroli podstawowej: ocena ogólnego stanu bezpieczeństwa placu zabaw, ocena stanu fundamentów i nawierzchni, ocena zgodności elementów placu zabaw z odpowiednimi częściami normy PN-EN 1176, ujawnienie wszelkich zmian bezpieczeństwa wynikających z wpływu warunków atmosferycznych, butwienia lub korozji, z dokonanych zmian, napraw lub modernizacji, itp.
Wykonawca kontroli: osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje (np. uprawnienia budowlane) niezależna od Właściciela czy Zarządcy placu zabaw.

Protokoły zgoszonych usterek - zgłaszanie i dokumentowanie wystąpienia usterek i uszkodzeń urządzeń, nawierzchni i innych elementów placu zabaw mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
Protokoły konserwacji i napraw - dokumentowanie poprawności wykonania napraw i modernizacji urządzeń zgodnie z przepisami normowymi oraz czynności konserwacyjnych zgodnie z ustalonym harmpnogramem konserwacji.
Protokoły zgłoszenia wypadku - rejestrowanie wypadków na placu zabaw, określenie przyczyn powstania wypadku i sposobu ich zapobiegania.

W zakładce DOKUMENTY do pobrania Pradnik zarządcy placu zabaw zawierający przykład Książki Placu Zabaw. Można tam równiez znależć inne przydatne dokumenty.